Kallelse till årsmöte 2024

 • 17 feb 2024

image: Kallelse till årsmöte 2024

Till medlemmar i Ludvika OK

Ludvika Orienteringsklubbs årsmöte äger rum måndag 18/3 18.30 i Gussjöstugan. Handlingar finns nu tillgängliga (se nedan).

Vi bjuder på fika!

Efter mötet presenterar vi arbetet med Hittaut.

Glöm inte: Förslag till årsmötet kan väckas av röstberättigad medlem minst 14 dagar (förslag om stadgeändring eller om upplösning av klubben minst 30 dagar) före mötet. Sådana förslag skickas till Lotta.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2023
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 11. Antagande av budget för 2024
 12. Antagande av verksamhetsplan för 2024
 13. Medlemsavgift 2025
 14. Val av ordförande för 2024
 15. Val av övriga styrelseledamöter 
 16. Val av revisorer (i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga) 
 17. Val av valberedning
 18. Inkomna motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning/Budget
Verksamhetsplan
Revisionsberättelse